Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Hai 16, 2013

Public CA – Dịch vụ chứng thực số

Dịch vụ chứng thực số (CTS) Public-CA là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử. Tính năng: Sử dụng trong dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, […]